Документи за продажба на недвижими имоти.

СПИСЪК – ФОРМУЛЯРИ ЗА ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ

 

Списък – формуляри за продажба и отдаване по наем на имот

ДЕКЛАРАЦИИ

 • Д А Н Ъ Ч Н А  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти, реф.DC-001

 • ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък недвижими имоти или ползване на данъчно облекчение, реф.DC-002

 • ДЕКЛАРАЦИЯ за преводач, реф.DC-003

 • ДЕКЛАРАЦИЯ за отказ от запазено право на ползване, реф.DC-004

 • ДЕКЛАРАЦИЯ за гражданство и гражданско състояние, по чл. 25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, реф.DC-005

 • ДЕКЛАРАЦИЯ  ПО ЧЛ. 26 от Семейния кодекс ( съгласие на съпруга/та за продан на собственото му недвижимо имущество), реф.DC-006
 • Д Е К Л А Р А Ц И Я  ПО ЧЛ. 264, АЛ. 1 ОТ ДАНЪЧНО – ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог), реф.DC-007

 

Списък с формуляри за продажба и отдаване под  на имот   КАКВО ДА ЗНАЕ ЕДИН ЧУЖДЕНЕЦ, ЗА ДА КУПИ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ?ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ С ИПОТЕКАДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ, ПРИДОБИТ ПО НАСЛЕДСТВО,ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В СТРОЕЖ,ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СГРАДА И ЗЕМЯ

 

ДОГОВОРИ

 • ДОГОВОР ЗА НАЕМ на земеделска земя, реф.DR-001

 • ДОГОВОР ЗА НАЕМ на недвижим имот, реф.DR-002

 • ДОГОВОР ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕНАЕМАНЕ на недвижим имот, реф.DR-004

 • ДОГОВОР ЗА АРЕНДА на земеделска земя, реф.DR-005

 • ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР за покупко-продажба на недвижим имот, реф.DR-006

МОЛБИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

 • ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване, отбелязване и заличаване – (до Агенцията за вписване), реф.ZL-001

 • ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване отказ от наследство и издаване на удостоверение за отказа (до съда), реф.ZL-002

 • ЗАЯВЛЕНИЕ  за издаване на препис от решение на поземлената комисия или на общинската служба по земеделие, реф.ZL-003

 • МОЛБА до нотариус за нотариален акт, реф.ZL-004

 • ИСКАНЕ за издаване на документ – удостоверение по чл.87, ДОПК, реф.ZL-005

ПЪЛНОМОЩНИ

 • ПЪЛНОМОЩНО за изваждане на документ, реф.PL-001

 • ПЪЛНОМОЩНО за закупуване на имот с кредит, реф.PL-002

 • ПЪЛНОМОЩНО за покупко-продажба на недвижим имот, реф.PL-003

 • ПЪЛНОМОЩНО за пред банка, реф.PL-004

 • ПЪЛНОМОЩНО за продажба на имот, реф.PL-005

 • ПЪЛНОМОЩНО за учредяване на договорна ипотека, реф.PL-006

 • ПЪЛНОМОЩНО за пред всякакви инстанции, реф.PL-007

             *********************************************
Забележка:      За да заявите формуляри с личните Ви данни, моля, изпишете:   три имена, ЕГН, номер на лична карта, адрес по лична карта, референтния номер, посочен срещу всеки от тях.
В рамките на 48 часа ще можете да изтеглите попълнените екземпляри от своя профил.
Не забравяйте да подпишете преди да ги подадете, там където е необходимо!
За заявка кликнете ето тук: Финансова консултация
Референтния номер на формуляра се изписва също  и  в платежното нареждане при заплащане на услугата, вж. тук: Банкова сметка

 

Етикети

Сподели

Коментари

Вашият коментар

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.