Документи за продажба на недвижими имоти.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТИ. ОТ КЪДЕ ДА СИ ГИ НАБАВИМ?

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТИ. ОТ КЪДЕ ДА СИ ГИ НАБАВИМ?

ЗАЩО ПРЕДЛАГАМЕ ТОЗИ СПИСЪК? С КАКВО ОЩЕ ВИ УЛЕСНЯВАМЕ...

 

Драги потребители,

ние публикуваме списък на голяма част от необходимите документи, които са утвърдени в практиката. Ще успеете да се запознаете с тях и да ги набавите, преди да се договорите с продавача или преди да посетите Вашия нотариус.  Нотариусът е  последната и най-важна инстанция, която ще прегледа и прецизира специфичните за Вашия случай документи, а при необходимост ще изиска допълнителни. 

Като отговорни за представянето на повечето от тях в една сделка, Вие продавачи, бихте могли да се възползвате в най-голяма степен от нашата информация. Но тя е необходима и на всеки купувач, който се интересува от законността и  начина, по който придобива желания имот.  

 

           Поръчайте интересуващите Ви документи и попълнените с Вашите данни бланки посредством нашата контактна форма.

Преди да заплатите, моля посочите вида на интересуващите Ви документи, заедно с референтния номер на предпочитаните бланки (вж. от списъка ето тук: ФОРМУЛЯРИ – СПИСЪК). Желаните документи ще достъпите през индивидуалния Ви профил, след  постъпление на сумата по банковата ни сметка.

Забележка: За да се възползвате от горепосочената услуга, е необходимо да се регистрирате като  "Купувач" (ето тук: Вход)

Поради огромното многообразие в практиката, не е коректно спрямо Вас да Ви убеждаваме в пълната изчерпателност на материала. Със сигурност обаче Ви  улесняваме за самостоятелно справяне, без да имате специални юридически познания.

Списъкът е идеално средство, с което спестявате ценно време за проучване на многобройния набор от изисквани документи.

За повече информация посетете: Как работим ние/ Цени 

ПИСМО ЗА ОТКАЗ ОТ УСЛУГИТЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩЕН ИЛИ НЕ ЖИЛИЩЕН ИМОТ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СГРАДА И ЗЕМЯ
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В СТРОЕЖ
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЪЗСТАНОВЕН ПО ЗСПЗЗ НА НАСЛЕДНИЦИ
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ, ПРИДОБИТ ПО НАСЛЕДСТВО
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ С ИПОТЕКА
ФОРМУЛЯРИ - СПИСЪК

ДЕКЛАРАЦИИ

 • Д А Н Ъ Ч Н А  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти, реф.DC-001

 • ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък недвижими имоти или ползване на данъчно облекчение, реф.DC-002

 • ДЕКЛАРАЦИЯ за преводач, реф.DC-003

 • ДЕКЛАРАЦИЯ за отказ от запазено право на ползване, реф.DC-004

 • ДЕКЛАРАЦИЯ за гражданство и гражданско състояние, по чл. 25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, реф.DC-005

 • ДЕКЛАРАЦИЯ  ПО ЧЛ. 26 от Семейния кодекс ( съгласие на съпруга/та за продан на собственото му недвижимо имущество), реф.DC-006

 • Д Е К Л А Р А Ц И Я  ПО ЧЛ. 264, АЛ. 1 ОТ ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог), реф.DC-007

ДОГОВОРИ

 • ДОГОВОР ЗА НАЕМ на земеделска земя, реф.DR-001

 • ДОГОВОР ЗА НАЕМ на недвижим имот, реф.DR-002

 • ДОГОВОР ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕНАЕМАНЕ на недвижим имот, реф.DR-004

 • ДОГОВОР ЗА АРЕНДА на земеделска земя, реф.DR-005

 • ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР за покупко-продажба на недвижим имот, реф.DR-006

МОЛБИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

 • ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване, отбелязване и заличаване – (до Агенцията за вписване), реф.ZL-001

 • ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване отказ от наследство и издаване на удостоверение за отказа (до съда), реф.ZL-002

 • ЗАЯВЛЕНИЕ  за издаване на препис от решение на поземлената комисия или на общинската служба по земеделие, реф.ZL-003

 • МОЛБА до нотариус за нотариален акт, реф.ZL-004

 • ИСКАНЕ за издаване на документ – удостоверение по чл.87, ДОПК, реф.ZL-005

ПЪЛНОМОЩНИ

 • ПЪЛНОМОЩНО за изваждане на документ, реф.PL-001

 • ПЪЛНОМОЩНО за закупуване на имот с кредит, реф.PL-002

 • ПЪЛНОМОЩНО за покупко-продажба на недвижим имот, реф.PL-003

 • ПЪЛНОМОЩНО за пред банка, реф.PL-004

 • ПЪЛНОМОЩНО за продажба на имот, реф.PL-005

 • ПЪЛНОМОЩНО за учредяване на договорна ипотека, реф.PL-006

 • ПЪЛНОМОЩНО за пред всякакви инстанции, реф.PL-007

Забележка: За да заявите формуляри с личните Ви данни от списъка, моля изпишете следната информация:  три имена, ЕГН, номер на лична карта, адрес по лична карта, и референтения номер срещу всеки от тях.

В рамките на 24 часа ще получите попълнените екземпляри на електронната си поща.

Не забравяйте да подпишете преди да ги подадете, там където е необходмо!

За заявка кликнете ето тук: Финансова консултация – форма

Референтните номера се изписват и в платежното нареждане при заплащане на услугата, вж.тук: Банкова сметка

Етикети

Сподели

Коментари

Вашият коментар

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.