Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „УНИВЕР-ЕС“ ЕООД, който за краткост ще се нарича по-долу ДОСТАВЧИК и потребителите, които ще се наричат ПОТРЕБИТЕЛИ. Услугата на Доставчика по предоставяне възможността на собственици да обявяват за продажба своите недвижими имоти и на купувачи да ги проследяват on-line, без тяхно представителство. Тази дейност се извършва чрез специално разработен за целта сайт, наречен IMOTI-Direct ES .

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: “ УНИВЕР-ЕС“ ЕООД,  Michel Bourgeois, GSM: 0033673……, France
2. Седалище и адрес на управление: 6100 обл. Стара Загора, гр. Казанлък, пл. „Севтополис“15
3. Адрес за упражняване на дейността: София, кв. „Васил Левски Г, ул. „Могилите“ 2Б, М2-33, обл. Стара Загора, гр. Казанлък, пл. „Севтополис“15
4. Данни за кореспонденция: GSM: +359888604483, imoti-direct.com ; service@imoti-direct.com
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър ЕИК: 205523782
6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-555
Email: dpo@cpdp.bg , kzld@cpdp.bg , Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите,
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел: 02/933055 , факс: 02/988428
гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Потребителя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

IMOTI-Direct ES е сайт, чието основно съдържание са обяви, отнасящи се до директни сделки между продавачи и купувачи на недвижими имоти, без представителство от страна на доставчика, както и пакети от допълнителни услуги и информации, свързани с тази дейност.
Сайтът е достъпен за потребители от целия свят, които могат да се възползват от него както в качеството си на продавачи, обявяващи продажба на собствен/и имот/и на територията на Р България и извън нея, така и на купувачи, желаещи да се сдобият с такъв посредством IMOTI-Direct ES .

За улеснение на чуждестранните потребители сайтът предлага услугата „Google преводач“ на 80 езика. Желаният за ползване език се избира от първа страница вдясно на сайта, като за базов при разработване на параметрите му е използван българския език. Характеристиките на имотите, категориите и етикетите са зададени както на български, така и на английски език.

С цел по-голяма яснота относно процеса на покупко-продажба на недвижими имоти, е предоставена практическа и юридическа информация, достъпна както за купувачите, така и за продавачите. Част от нея е безплатна, а друга се ползва срещу заплащане на цена, отговаряща на ангажимента по събирането и предоставянето й в подходящ за потребителите вид.

За да се възползват от платените опции, Потребителите трябва да направят предварителна регистрация като „купувачи“ с личните си данни.
Не се допуска регистриране на един потребител с профил на друго лице, както и ползването на чужди данни за тази цел. В случай на установяване на подобни явления, администраторът незабавно изтрива съответния/те профил/и. Установяване неизправност/и от този род се извършва с помощта на самите потребители. Същите заявяват наличие на нередност/ чрез съобщение от контактната форма. За целта са създадени специални подканващи надписи.

Чл.4. (1)Ползватели на сайта могат да бъдат както физически лица (частни лица), така и юридически лица(фирми) в качeството си на продавачи или купувачи.
(2) Непълнолетните посетители/потребители не се допускат до процеса на публикуване на обяви за продажба, както и да регистрират профил в сайта. Ако такава информация се предоставя от непълнолетни, всички записани данни ще бъдат изтрити, веднага щом възрастта на посетителя/потребителя стане известна писмено.
(3) Предвидено е юридическите лица, предимно строителни предприемачи и фирми, предоставящи имотите си за продан посредством IMOTI-Direct ES, да попълват регистрационната форма с полета, изискващи характерни за тях данни.
(4) Продавачи могат да бъдат и частни лица, които се регистрират в системата с трите си имена, e-mail и телефон за контакт.
Чл.5. (1)Системата генерира индивидуален профил (акаунт), посредством който всеки Потребител има възможността да публикува неопределен брой обяви по всяко време на денонощието.
(2) В случай, че Потребители на IMOTI-Direct ES търсят имот/и за закупуване, не се изисква регистриране в системата. Ако ползвател-купувач се интересува от известни допълнителни услуги, е необходима регистрация (например, за кредитни консултации, застрахователни услуги, оценка на недвижими имоти изискващи предварително заплащане). Потребителят попълва специална за това форма, намираща в съответното мeню. Информацията се изпраща до администратора на сайта, който предприема необходимите действия. В случай, че потребителят не заяви съгласие с настоящите Общи правила за ползване на сайта и Политиката за лични данни, не би могъл да се възползва от жeланата/те услуга/и.
(3) Правилното и подробно попълване на всички полета във формата за обяви е необходимо условие, същите да бъдат презентирани по най-добрия начин, а също и условие за осъществяване на непосредствен контакт с Ползвателя. В противен случай администраторът на сайта има правото да извършва корекции или да премахва обяви, след предварително предупреждение.
Чл.6. Всяка обява следва да съдържа информация за толкова имоти, за колкото е заплатено предварително. Публикуваната информация трябва да се отнася конкретно за обявения/те имот/и и трябва да бъде представена по правдив и достоверен начин. Обяви, не отговарящи на това условие, ще бъдат премахвани без право на компенсиране и без предварително предупреждение.
Чл.7. Физическите лица (частни лица) имат право да публикуват толкова обяви, колкото имат право и юридическите лица. Обявите се заплащат по цени, определени от Доставчика на Услугата/те. Цените са публикувани на първа страница в създаден за целта ценоразпис.
Чл.8. Юридическите лица (фирми) и физическите (частни) лица заплащат публикуването на своите обяви според броя и периода на публикуване.
Чл.9. Всеки Ползвател има възможността да изиска публикуване на своята/те обява/ и като ползваща/и се с определени преференции за визуализиране и начин на ситуиране, спрямо останалите обяви в сайта, т.н. ТОП ОБЯВИ. Такава възможност е включена в пакетните цени и не е предоставена за индивидуално заявяване.
Чл.10 (3) IMOTI-Direct ES представя обявените имоти по типови характеристики, чрез които Ползвателят-купувач би могъл да селектира търсения/те имот/и: за продажба, наем, по площ, местонахождение, допълнителни характеристики, цена и др.
Сайтът има възможност да ранжира публикуваните имоти по НАЙ-НИСКА и НАЙ-ВИСОКА цена, НАЙ-НОВо обявени, а избраните обяви като ИЗБРАНИ.
Чл.11. (1)Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита от собственика на имота/те или в определени случаи от администраторът на сайта. За имот, който е продаден (отдаден под наем, капариран), собственикът е длъжен да премахне обявата от сайта в рамките на работния ден.
(2) Изтриването от администратор се извършва след изявяване на това желание от страна на публикувалия или при констатирана нередност от потребител на сайта. В случаи на недостоверност на съдържанието, обявата се изтрива/т след проверка от страна на администратора на сайта.
(3) Корекцията на съдържание на обява/и или нейното (тяхното) изтриване не се заплаща.
Чл.12(1) IMOTI-Direct ES предоставя възможност на всеки Ползвател-купувач да изиска допълнителна информация или нагледни материали от собственика на имота/те, чрез специална за целта форма.
(2) Съдържанието на запитванията не трябва да съдържа обидни и/или дискриминационни квалификации. Профилите на потребителите пренебрегващи това условие ще бъдат блокирани, без право на повторно възстановяване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Чл.13. (1) За максимално улеснение на участниците в сделките по покупко-продажба на недвижими имоти, Доставчикът предоставя серия от допълнителни услуги. Достъпни за всички Потребители са няколко безплатни и една платена услуга, както изрично е указано в съответните менюта. Налични са също информационно-текстови масиви, предоставени за ползване безплатно или  като пакети, към основната услуга или самостоятелно.
(2) Услугата/те се осъществява/т непосредствено след получаване потвърждението за плащане, извършвано по начин указан в чл. 21, ал.1
(3) Останалата, безвъзмездна част от тях е под формата на текстове, достъпни за Потребителите на предвидените за целта страници.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РЕКЛАМИ, НЮЗЛЕТЪРИ И ЗАПИТВАНИЯ

Чл.14. (1) В качеството си на дружество, упражняващо търговска „УНИВЕР – ЕС“ ЕООД има законно право да изпраща не поискани търговски съобщения до Потребителите на сайта, представляващи предложения, реклами или нюзлетъри.
(2) С приемането на Общите условия, поместени на този сайт, Потребителите се съгласяват да получават не поискани търговски съобщения от Сайта.
(3) Всеки Потребител може да изпрати по електронен път писмен отказ от не поискани търговски съобщения на следния е-мейл адрес: service@imoti-direct.com . При получаване на съобщението ще бъде изтрит от списъка с получатели. Той трябва да уведоми администратора на сайта и в случай, че не желае данните му да се ползват за целите на директния маркетинг.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.15. Настоящите условия за ползване са определени в съответствие с приложимото българско законодателство. Приемането им е предпоставка за участие на регистрираните и нерегистрирани потребители в процеса на предоставяне и ползване на услуги в сайта, без да се обвързват под каквато и да е форма с Доставчика. Това не е условие същите да влизат в нарушение на настоящите правила.
Чл.16. (1) IMOTI-Direct ES е изцяло интелектуална собственост на „УНИВЕР-ЕС“ЕООД. Обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права са всички права на интелектуална собственост върху наличните бази данни, разположени на уеб сайта, като те не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При констатирано нарушение на правата на интелектуална собственост, Дружеството има право да търси обезщетение за всички пряко и непряко причинени вреди в пълен размер.
Чл.17. (1) Потребителите нямат право:
да тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в нея и по този начин да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта
не трябва да се стремят директно или индиректно до измама на трети лица
да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиентът не е дал разрешение за достъп
да се възползват от данни, които не са предназначени за тях
да разрушават информация, да съдържат вируси, червеи, бомби със закъснител, троянски коне или да отменят програмни кодове и по този начин да причинят умишлена повреда или загуба на данни.
да публикуват – обяви, снимки, видео и др. материали, които са с неприлично, заплашително, оскърбително или омразно съдържание, или по друг начин недобросъвестни или незаконни
да копират или възпроизвеждат информация, представляваща обект на интелектуална собственост
да противоречат на разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в тази област
(2) IMOTI-Direct ES си запазва правото да изключва потребителите или да изтрива техни профили по всяко време, а при поискване от компетентните органи на Република България да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на нарушителя.
ЕТИКА, МОРАЛ И ДОБРИ НРАВИ, ПРАВА ЗА СПАЗВАНЕ НА ТАЙНА
Чл.18. Ползвателите са длъжни, при използване на сайта да спазват интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Чл.19. Доставчикът се задължава да пази тайната на потребителските профили, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, без предварително съгласие на съответния потребител, освен ако това не следва по силата на нормативна законова разпоредба.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА/ТЕ И ПЛАЩАНЕ

Чл.20. (1) Доставчикът предоставя Услугата/те срещу възнаграждение, в случаите, когато това е предвидено. Достъпни за всички Потребители са няколко безплатни и една платена услуга. Възнаграждението е дължимо от Ползвателя, съгласно избрания от него пакет.
Юридическите лица (фирми) и физическите (частни) лица заплащат публикуването на своите обяви според броя и периода на публикуване. В сайта се предлагат цени за един брой имот и периоди от 1 седмица, – 1 и 12 месеца, както и такива от 2 до 300 броя имоти и за същите периоди. За по-голямо удобство на Потребителите са предложени пакетни абонаментни цени, включващи допълнителни услуги.
(3) Доставчикът предоставя бонусна цена на всеки Ползвател, който предоговори обявата си. Предоговарянето се извършва автоматично в случай, че касае същия период на продажба или наемане.
(4) Доставчикът периодично предоставя и допълнителни бонус/и, които се публикуват в ценоразписа на допълнителните услуги. Те могат да
засягат всички потребители или част от тях. Допълнителните услуги с намаление се предлагат чрез Код на намаление, който отразява процента или фиксираната сума на намалението. Цените за допълнителните услуги с Код за намаление, касаещи част от потребителите, се изпращат като уведомителен е-мейл на електронната им поща. Ако желаят да се възползват, е необходимо да го направят във времеви период на намаление, посочен в е-мейла.
Чл.21 (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата/те по начин, определен от Доставчика, когато Услугата/те се предоставя/т възмездно, а именно: по банкова сметка чрез банков превод или банкомат, дебитна или кредитна карта посредством Pay Pal или Easy Pay. За Ползватели, които нямат достъп до посочените платежни инструменти са предоставени услугите – наложен платеж с пощенски паричен превод и куриерска услуга за документи. Същите се извършват от „Спиди“ АД до адрес на клиента или чрез най-близкия им офис.
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на офертата или чрез доставяне на изисканата допълнителна услуга..
Чл.22. (1) Цените на предлаганите на този сайт имоти са посочените от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи и инвеститори.
(2) Цените на предлаганите имоти са в лева, в евро и щатски долари. По правило цените са с включен данък добавена стойност (ДДС), в случай, че в офертата не е изрично посочено. В случай, че цената е без включен ДДС или няма условие за начисляване на такъв, това следва да бъде изрично посочено в офертата.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23 (1) Настоящите Общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него и настоящите Общи условия процедура. Първоначално системата генерира парола, която може да бъде заместена от собствена такава.
(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“, „Регистрация“ или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който бива уведомен за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни или своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(7) В случай, че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 24. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата (сайта) на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им или чрез телефонен контакт.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата/те съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата/те, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства (уведомление за регистрация).
(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.Чл. 25. (1) Ползвателят има задължението да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Услугата, Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Потребителят се задължава да не използва Услугата/ те в противоречие с приложимото законодателство.
Чл. 26. Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
Чл. 27. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата/те, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
Чл. 28. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще използва само e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна до всеки Потребител, както и Политика на личните данни на партньори, чиито услуги се предоставят чрез сайта. Същият се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика и с тези на партньорите му.
(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.
Чл. 29. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за забравени имена и пароли“.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.30. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата/те.
(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата.
Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) Ползвателите, които използват Услугата/те без регистрация приемат новите Общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
 с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
 с прекратяване на регистрацията на Потребителя за ползване на Услугата;
 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
 в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези Общи условия;
Чл. 32. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 35. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на IMOTI-Direct ES.